Aktualności

Wiosna w Ogrodzie
19:00 07/04/2017

 

9 kwietnia podczas Giełdy Niedzielnej Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. powita oficjalnie Wiosnę w ogrodzie. Zaprezentują się ogrodnicy, sadownicy oraz wystawcy z produktami regionalnymi.

Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję zobaczyć pokazy florystyczne, na których Mistrzyni florystyki zaprezentuje różne wiosenne i świąteczne kompozycje kwiatowe. Odbędzie się także pokaz pielęgnacji, nawożenia i ochrony roślin. Odwiedzający będą mieli okazję skonsultować się z ekspertami z branży ogrodniczej. Podczas warsztatów będzie można wykonać palemkę wielkanocną. Podczas Wiosny w ogrodzie zaprezentują się: „Kapela Bajer”, „Nietkowianki”, „Nasza Łężyca” oraz „Bolero”.

Przeprowadzone zostaną konkursy dla wystawców na Najładniejsze stoisko oraz Najciekawszą autopromocję. Nie zabraknie również ciekawych konkursów dla publiczności.

Wiosna w ogrodzie jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie, zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Otwarcie Hali Kwiatowej 04.02.2017
20:01 24/02/2017

 
W dniu 04.02.2017 odbyło się otwarcie Hali Kwiatowej, które uświetniły pokazy florystyczne.
Pokazy florystyczne prowadzone były przez Mistrzów Florystyki w Polsce p. Agnieszkę Mitko–Kominek i p. Marka Kucharskiego.
 

Otwarcie Hali Kwiatowej 03.02.2017
20:09 20/02/2017

 
Oficjalne otwarcie Hali Kwiatowej odbyło się w dniu 03.02.2017 r.
Jedyna w województwie lubuskim Hala Kwiatowa o powierzchni ponad 1100 metrów
kwadratowych.
Obiekt ten ułatwi dostęp właścicielom kwiaciarni do kwiatów ciętych,
sztucznych, doniczkowych oraz dodatków.
 

Ogłoszenie
09:43 07/12/2016

 

RADA NADZORCZA

Spółki Akcyjnej „Zielonogórski Rynek Rolno Towarowy” z siedzibą w Zielonej Górze, przy al. Zjednoczenia 102

działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476 ze zm.) oraz § 17 pkt. 5 Statutu Spółki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

 

WICEPREZESA ZARZĄDU

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy przesłać lub złożyć w siedzibie Spółki Akcyjnej „Zielonogórski Rynek Rolno Towarowy”, al. Zjednoczenia 102, 65-021 Zielona Góra (sekretariat) w terminie do dnia 21.12.2016 r. do godz. 14.00, w zamkniętej kopercie z napisem „Postępowanie kwalifikacyjne – Wiceprezes Zarządu” oraz adnotacją „Nie otwierać”.

W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą decyduje data doręczenia przesyłki do siedziby Spółki.

 

Kandydat na stanowisko Wiceprezesa Zarządu powinien spełniać następujące warunki:

 1. mieć ukończone studia wyższe,

 2. posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy,

 3. korzystać z pełni praw publicznych,

 4. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

 5. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych.

 

Dodatkowymi atutami kandydata będą:

- znajomość branży, w której działa Spółka,

- posiadanie umiejętności negocjacyjnych,

- umiejętność pracy w warunkach stresu oraz pracy w zespole,

- kreatywność,

- samodzielność w pracy.

 

Zgłoszenie kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu powinno zawierać:

 1. życiorys (CV) i list motywacyjny wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Radę Nadzorczą dla celów postępowania kwalifikacyjnego,
 2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata – posiadane wykształcenie i co najmniej pięcioletni staż pracy,

 3. oświadczenie o ukończeniu studiów wyższych,

 4. oświadczenie o co najmniej pięcioletnim stażu pracy,

 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

 7. oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Wiceprezesa Zarządu w spółkach prawa handlowego,
 8. oświadczenie o złożeniu Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego lub oświadczenia o złożeniu Ministrowi Skarbu Państwa informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego,

 9. informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy).

 

Każde z oświadczeń powinno zostać odrębnie podpisane przez kandydata.

Do zgłoszenia kandydaci powinni dołączyć, w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata oraz staż pracy. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2, w związku z art. 4 pkt 39 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 ze zm.), kandydat urodzony przed 1 sierpnia 1972 r. jest zobowiązany złożyć Ministrowi Skarbu Państwa na adres: 00-522 Warszawa ul. Krucza 36 / Wspólna 6 stosowne oświadczenie lustracyjne. Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ww. ustawy kandydat, który składał już oświadczenie lustracyjne zwolniony jest ze złożenia oświadczenia lustracyjnego, przy czym osoba taka zobowiązana jest do złożenia Ministrowi Skarbu Państwa informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dokument lustracyjny kierowany do Ministra Skarbu Państwa powinien zawierać informację, że składany jest w związku z udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Akcyjnej „Zielonogórski Rynek Rolno Towarowy” z siedzibą w Zielonej Górze.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie składania ofert oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Otwarcie ofert i kwalifikacja zgłoszeń pod względem formalnym nastąpi w dniu 22.12.2016 r. w siedzibie Spółki.

 

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą przeprowadzane w siedzibie Spółki w dniu 29.12.2016 r. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni mailowo i telefonicznie o dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej co najmniej na 3 dni przed terminem rozmowy. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem ocenie podlegać będą w szczególności:

wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,

zasady wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,

ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,

doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Wiceprezesa Zarządu w Spółce,

wiedza w zakresie analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży, public relations,

wiedza w zakresie rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,

znajomość zasad i przepisów prawa pracy.

 

Kandydatom dopuszczonym do rozmów kwalifikacyjnych zostaną udostępnione na ich życzenie następujące informacje o Spółce:

aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

aktualny tekst jednolity Statutu Spółki,

sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok,

sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015,

sprawozdanie F -O1 za III kwartał 2016 r.

 

Informacje udostępnione zostaną w okresie od 27.12.2016 r. do 28.12.2016 r. w siedzibie Spółki w Zielonej Górze przy al. Zjednoczenia 102, w godzinach 12.00 – 15.00.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

Rada Nadzorcza powiadomi pisemnie kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.

Jarmark Bożonarodzeniowy 4.12.2016
22:00 01/12/2016

 
Zapraszamy na Jarmark Bożonarodzeniowy 4 grudnia 2016
 

Strona 1 z 612345...Ostatnia »